Haere Ra Definition

Haere Ra Definitionhaere ra (hɒːərɛ ˈrɒː) -sentence substitute goodbye! [from Māori, literally: go away] World English Dictionary haere ra (hɒːərɛ ˈrɒː) sentence substitute goodbye! [from Māori,…